Başka Laboratuvarlarda veya Çiftlik Hayvanlarıyla Çalışacak Araştırmacıların Dikkatine...


Çiftlik Hayvanlarıyla Proje Bazlı Çalışacak Araştırmacıların ekteki dilekçe ve proje bazlı izin formu doldurup ilgili Tarım ve Orman il Müdürlüklerine başvurduktan sonra Etik Onay başvurusu yapması gerekir.


Başka laboratuvarlarda çalışmak isteyen araştırmacıların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin almaları gerekmektedir.


12/12/2018 tarihli ve E.3679106 sayılı Olur ile yürürlüğe giren "Deneysel ve  Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair  Yönetmeliğin Uygulama Talimatı"nın 26. maddesinin beşinci fıkrası 29.01.2020 tarihli ve  71037622-010.07.01-E.351225 sayılı Olur ile "(5) Proje bazlı izin başvuruları bir dilekçe veya  resmi yazı ekinde eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve Proje Yürütücüsü tarafından imzalanmış  Ek- 16'daki form ile birlikte İl Müdürlüğüne yapılır. İzin il müdürlüğünce verilerek başvuru  sahibine yazılı olarak bildirilir. Proje bazlı izinlerde; projenin birden fazla ili kapsayan bir  araştırma olması halinde ise araştırıcı araştırmanın yapılacağı illerden birine başvurur, o il  müdürlüğü başvuranın gönderdiği bilgilerle birlikte diğer il müdürlüklerinden yazılı görüş alır.  Tüm il müdürlüklerinin uygun görüş vermesi halinde, izin başvuru yapılan il müdürlüğünce  verilir. Yönetmeliğin Ek-11 ve Ek-13' ünde yer alan istatistiki bilgiler proje devam ettiği her  yılın sonunda ve projenin tamamlandığı yılın sonunda izin alınan il müdürlüğüne proje  yöneticisi tarafından bildirilir. İl Müdürlüğü bu bilgileri illerinde mevcut çalışma izinli  kuruluşların istatistiki bilgileriyle birlikte Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir.